Ito Moriyasu

Shinto, Meiji Jingu, Japan

Share On