Piemontese Giuseppe

Kustos des Sacro Convento in Assisi, katholische Kirche, Italien

Teilen Auf