Leysen Thomas

Chairman of KBC and Umicore, Belgium

Teilen Auf